Ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

SỞ GIAO DỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 409/QĐ-SGDHN

                     Hà Nội  ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

            Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HCVN ngày 17/06/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phêduyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 01/07/2015 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chấtvà CTCP Chứng khoán Tân Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3:Chánh Văn Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-    Như Điều 3;

-    UBCKNN (để b/c);

-    Ban chỉ đạo CPH;

-    Công ty TNHH MTV Vật tư và

Xuất nhập khẩu Hóa chất;

-    Các đại lý đấu giá;

-    Lưu VT, BĐG.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết file đính kèm: Quy-che-dau-gia-vinachimex.pdf


Tỷ giá - Chứng khoán

Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
USD
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
EUR
NZD
Bat Thai
Thời tiết

Tra cứu thông tin hóa chất

 Tra cứu

Scroll to Top