THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẦU TV HĐQT và BAN KIỂM SOÁT KỲ 2020-2025

MỜI THẦU CẠNH TRANH THÁNG 5/2019

Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

 

 

THÔNG BÁO ĐHCĐ 2017

V.v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông Báo

 V.v: Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015-2020

 

Giấy ủy quyền tham dự đấu giá cổ đông chiến lược

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm: Giay-uy-quyen-tham-du-dau-gia-co-dong-chien-luoc.doc

Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đề nghị cấp lại phiếu đấu giá - Vinachimex

 

Mẫu giấy ủy quyền: Giay-uy-quyen.doc

 

Giấy đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá: Mau-de-nghi-cap-lai-phieu-tham-du-dau-gia.doc

Thông báo bán đấu giá cổ phần cho Cổ đông chiến lược

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

- Trụ sở: Số 4 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 38 265377                        Fax: (84-4) 38 257727

2. Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất silicat, cung cấp dịch vụ vận tải, bất động sản, cho thuê văn phòng,kinh doanh các loại phân bón,hóa chất và nguyên vật liệu sản xuất cao su,pin,ăcquy,nhựa,bột giặt và máy móc công nghiệp khác…

3. Vốn điều lệ: 77.000.000.000đồng(Bảy mươi bảy tỷ đồngchẵn.)

     Trong đó:      - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.925.000 cổ phần, chiếm 25% Vốn điềulệ

                          - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 75.500cổ phần, chiếm 0,98% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo cam kết làm việc: 110.500 cổ phần, chiếm 1,44% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.794.500 cổ phần, chiếm 36,29% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược: 2.794.500 cổ phần, chiếm 36,29% Vốn điều lệ

4. Mệnh giá:10.000 đồng/01 cổ phần

5. Loại cổ phần chào bán:cổ phần phổ thông

6. Giá khởi điểm:28.000 đồng/01 cổ phần (Hai mươi tám nghìn đồng / một cổ phần)

7 Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn đấu giá:Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

8. Điều kiện tham dự đấu giá:là các cổ đông chiến lược đã được phê duyệt bởi Ban chỉ đạo cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT.

9. Thời gian; địa điểm phát phiếu tham dự đấu giávà tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ08h30 ngày 17/08/2015đến 15h30ngày 21/08/2015(Sáng từ 08h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)

- Địa điểmnộp tiền đặt cọc:Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Địa điểm phát phiếu tham dự đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ 14h00-15h00 ngày 21/08/2015 tại Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian và địa điểm chào giá cạnh tranh:

- Thời gian tổ chức đấu giá:15h15’ ngày 21/8/2015

- Địa điểm bán đấu giá:Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

12. Thời gian thanh toán:

- Thời gian thanh toán mua cổ phần: từ ngày 24/08/2015 đến 16h ngày 28/08/2015

- Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 24/08/2015 đến ngày 28/08/2015

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm http://vinachimex.com.vn/Quyet-dinh-Quy-che.pdf

Ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

SỞ GIAO DỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 409/QĐ-SGDHN

                     Hà Nội  ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

            Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HCVN ngày 17/06/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phêduyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 01/07/2015 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chấtvà CTCP Chứng khoán Tân Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3:Chánh Văn Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-    Như Điều 3;

-    UBCKNN (để b/c);

-    Ban chỉ đạo CPH;

-    Công ty TNHH MTV Vật tư và

Xuất nhập khẩu Hóa chất;

-    Các đại lý đấu giá;

-    Lưu VT, BĐG.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết file đính kèm: Quy-che-dau-gia-vinachimex.pdf

Tỷ giá - Chứng khoán

Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
USD
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
EUR
NZD
Bat Thai
Thời tiết

Tra cứu thông tin hóa chất

 Tra cứu

Scroll to Top